Sanayide Enerji Etüdü

Sanayide Enerji Etüdü

Fabrikalarda önemli enerji tüketimlerinin tespiti, ölçümü ve raporlanması amacıyla enerji etütleri yapılmalıdır.

Enerji etütleri; veri analizi, yerinde inceleme, enerji tüketim karakteristiğinin belirlenmesi ve enerji tasarruf olanaklarının değerlendirilmesi olarak dört aşamadan oluşur.

1. Aşama - Veri Analizi:

Bu aşamanın amacı fabrikadaki enerji sistemlerinin karakteristiklerini değerlendirmek ve enerji kullanım modelini oluşturmaktır. Bina karakteristiği, mimari, elektrik, mekanik projelerden ve/veya bina yöneticilerinden elde edilir. Enerji kullanımı ise fabrikanın geçmiş yıllarda ödemiş olduğu enerji faturalarından izlenir. Geçmiş dönemlere ait faturalar incelenerek, işletmenin enerji kullanımında mevsim ve iklim koşullarının etkisi araştırılır.
Aşağıda özetle bu aşamada yapılması gerekenler verilmiştir:
- En az üç yıllık enerji verileri alınmalı,
- İşletmenin kullanılan enerji tipleri belirlenmeli,
- İklim koşullarının yakıt tüketimine etkileri analiz edilmeli,
- Fabrikanın tipine ve boyutuna bağlı olarak kuruluşun enerji kullanımı incelenmelidir.

2. Aşama - Yerinde İnceleme:

Bu aşamada, potansiyel enerji tasarrufu sağlayacak önlemler tanımlanır. Eldeki veriler ile fabrikada daha ayrıntılı etüt çalışmalarının yapılmasının gerekli olup olmadığı belirlenir. Ön etüt çalışmasında yapılması gerekenler şunlardır:
- Mevcut işletim ve bakım yöntemi belirlenmelidir.
- Mevcut durumda enerji tüketimi fazla olan cihazlar belirlenmelidir.
- Cihazların yaklaşık kullanım süreleri not edilmelidir.

3. Aşama - Enerji Tüketim Karakteristiğinin Belirlenmesi:

Bu aşamanın amacı fabrikanın mevcut çalışma koşullarını enerji kullanımını tanımlayan bir temel uygulama modeli oluşturmaktır. Bu model enerji tasarrufunu tahmin etmede referans olarak kullanılacaktır. Bu aşamada yapılması gerekenler:
- Mimari, mekanik, elektrik ve kontrol projeleri elde edilmelidir.
- Fabrikanın kullanılan cihazlar verimlilik, performans ve güvenilirlik açısından incelenmeli, test edilmeli ve değerlendirilmelidir.
- Cihazların çalışma programları elde edilmelidir.
- Ölçülen ve/veya fabrikada alınan veriler kullanılarak fabrikanın enerji tüketim karakteristiği belirlenmelidir.

4. Aşama - Enerji Tasarruf Olasılıklarının Değerlendirilmesi:

Enerji tasarruf olasılıklarının ekonomik analiz yöntemleri ile maliyet etkinliğinin belirlenmesidir. Bu aşamada yapılması gerekenler de aşağıda sıralanmıştır:
- Enerji tasarruf olasılıkları ayrıntılı bir şekilde listelenir.
- Bu olasılıkları uygulamak için gerekli olan yatırım maliyetleri belirlenir.
- Uygun ekonomik analiz yöntemleri ile geri ödeme süreleri hesaplanır.