Ticari Binalarda Enerji Etüdü

Ticari Binalarda Enerji Etüdü

Enerji etütleri, ticari binalarda önemli enerji tüketimlerinin tespiti, ölçümü ve raporlanması amacıyla yapılmalıdır.

Enerji etütleri; veri analizi, yerinde inceleme, enerji tüketim karakteristiğinin belirlenmesi ve enerji tasarruf olanaklarının değerlendirilmesi olarak dört aşamadan oluşur.

1. Aşama - Veri Analizi:

Bu aşamanın  amacı binadaki enerji sistemlerinin  karakteristiklerini değerlendirmek ve enerji  kullanım modelini oluşturmaktır. Bina  karakteristiği, mimari, elektrik, mekanik  projelerden ve/veya bina yöneticilerinden elde  edilir. Enerji kullanımı ise binanın geçmiş  yıllarda ödemiş olduğu enerji faturalarından  izlenir. Geçmiş dönemlere ait faturalar incelenerek, binanın enerji kullanımında  mevsim ve iklim koşullarının etkisi araştırılır.
Aşağıda özetle bu aşamada yapılması  gerekenler verilmiştir:
- En az üç yıllık enerji verileri alınmalı,
- Binada kullanılan enerji tipleri belirlenmeli,
- İklim koşullarının yakıt tüketimine etkileri  analiz edilmeli,
- Bina tipine ve boyutuna bağlı olarak  kuruluşun enerji kullanımı incelenmelidir.

2. Aşama - Yerinde İnceleme:

Bu aşamada,  potansiyel enerji tasarrufu sağlayacak  önlemler tanımlanır. Eldeki veriler ile binada daha ayrıntılı etüt çalışmalarının yapılmasının  gerekli olup olmadığı belirlenir. Ön etüt  çalışmasında yapılması gerekenler şunlardır:
- Mevcut işletim ve bakım yöntemi  belirlenmelidir.
- Mevcut durumda enerji tüketimi fazla olan  cihazlar belirlenmelidir.
- Cihazların yaklaşık kullanım süreleri not  edilmelidir.

3. Aşama - Enerji Tüketim Karakteristiğinin  Belirlenmesi:

Bu aşamanın amacı binanın  mevcut çalışma koşullarını enerji kullanımını tanımlayan bir temel uygulama modeli oluşturmaktır. Bu model enerji tasarrufunu tahmin etmede referans olarak kullanılacaktır. Bu aşamada yapılması gerekenler:
- Mimari, mekanik, elektrik ve kontrol projeleri elde edilmelidir.
- Binada kullanılan cihazlar verimlilik, performans ve güvenilirlik açısından incelenmeli, test edilmeli ve değerlendirilmelidir.
- Cihazların çalışma programları elde edilmelidir.
- Ölçülen ve/veya binadan alınan veriler kullanılarak binanın enerji tüketim karakteristiği belirlenmelidir.

4. Aşama - Enerji Tasarruf Olasılıklarının Değerlendirilmesi:

Enerji tasarruf olasılıklarının ekonomik analiz yöntemleri ile maliyet etkinliğinin belirlenmesidir. Bu aşamada yapılması gerekenler de aşağıda sıralanmıştır:
- Enerji tasarruf olasılıkları ayrıntılı bir şekilde listelenir.
- Bu olasılıkları uygulamak için gerekli olan yatırım maliyetleri belirlenir.
- Uygun ekonomik analiz yöntemleri ile geri ödeme süreleri hesaplanır. 

Enerji Verimliliği Ölçümleri

- Baca gazı Analiz Cihazı ile Baca Gazı Bileşenlerinin ve Sıcaklığının Ölçülmesi
- Termal Kamera ile Sıcaklık Ölçümü
- Ultrasonik Debimetre ile Borularda Hız ve debi Ölçümü
- Buhar Kapanı Testleri
- Enerji Analizörü ile Elektrik Enerjisi Analizleri
- Sularda İletkenlik Tayini
- İnfrared Sıcaklık Ölçerler ile Düşük ve Yüksek Sıcaklık Ölçümleri
- Isıl Geçirgenlik Katsayısı Tayini
- Mekanik Devir Ölçümleri

 Enerji Etütleri İçin Gerekli Ölçüm Cihazları

Şerit Metre : Duvarlar, tavanlar, kapılar ve pencereler ile donanımlar arasındaki uzaklığın ölçülmesi için kullanılır.

Bacagazı Analiz Cihazı : Oksijen, karbonmonoksit, bacagazı sıcaklığı, kükürtoksitler ve baca çekişi gibi parametreleri ölçmek için kullanılır.

Lüksmetre (Işık Ölçer) : Aydınlık değerinin ölçümlmesinde kullanılır.

Ultrasonik Akış Ölçer : İçerisinden temiz akışkan geçen boru hatlarında dışarıdan akışkan miktarının ölçülebilmesi amacıyla kullanılır.

Doppler Tipi Akış Ölçer :  İçerisinden kirli akışkan geçen boru hatlarında dışarıdan akışkan miktarının ölçülebilmesi amacıyla kullanılır.

Elektronik Sıcaklık Ölçer :Farklı ortamlarda, değişik tiplerde problar (ortam, yüzey, daldırma, kazan içi vb.) bağlanarak sıcaklık ölçümlerinde kullanılır.

İnfrared Sıcaklık Ölçer :Ulaşılması zor olan alanların sıcaklıklarını ölçmek amacıyla kullanılır.

Elektronik Bağıl Nem Ölçer :İç ortam ve havalandırma kanallarındaki nemi ölçmek için kullanılır.

Hava Hızı Ölçer :İçerisinden hava ve düşük basınçlı gazların geçtiği ısıtma, soğutma, havalandırma vb. kanallardaki akış miktarını ölçmek amacıyla kullanılır.

Takometre  : Binalarda kullanılan motorların devir hızlarını ölçmek için kullanılır.

İletkenlik Ölçer : Çeşitli suların (kazan suyu) iletkenliklerini ölçmek amacıyla kullanılır.

Isıl (Termal) Kamera : Binaların dış cephe ve çatı yalıtımlarının kontrolü ile binalarda hava akımı/kaçağının veya nem kaynaklı sorunlu noktaların belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Elektrik Pens Ampermetre : Elektrikli cihazların şebekeden çekmiş olduğu elektrik akım değerinin ölçülmesi için kullanılır.

Enerji Analizörü : Binadan çekilen anlık akım, gerilim, aktif ve reaktif güçler ile güç faktörü, akım ve gerilim harmonik değerlerini ölçmek için kullanılır.